ODZNAKA KRAJOZNAWCZA IM. ŚWIĘTEJ BARBARY


REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne.

1. Celem odznaki turystycznej im. Świętej Barbary” zwanej dalej „odznaką” jest przybliżenie turystom postaci św. Barbary – patronki m.in. górników, popularyzacja miejsc, szczególnie zakładów pracy – gdzie patronuje ich załogom.

2. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek zbiorowych oraz indywidualnie w dowolnej formie turystyki (rowerowa, autokarowa, samochodowa, piesza, itd.) w kraju i za granicami.

3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.

4. Odznaka posiada trzy stopnie zdobywane oraz stopień nadawany honorowo. Stopnie zdobywane to: stopień pierwszy (najniższy), stopień drugi (średni) oraz stopień trzeci (najwyższy)

5. Poszczególne stopnie zdobytej odznaki różnić będą się kolorem podkładki pod odznaką.

Stopień pierwszy – podkładka czarna.
Stopień drugi – podkładka zielona.
Stopień trzeci – podkładka żółta.
Stopień honorowy – podkładka biała.

Odznaka przyznana honorowo wręczana będzie łącznie ze specjalnym certyfikatem przy specjalnych uroczystych okazjach.

II. Warunki zdobywania odznaki.

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6-tego roku życia.

2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

3. Potwierdzenia pobytu (tylko w postaci zdjęciowej) w danym miejscu przy obiekcie św. Barbary należy zamieścić w samodzielnie wykonanej kronice. Forma kroniki jest dowolna (album foto z opisami lub płyta CD ze zdjęciami w formacie jpg lub pdf i opisami w formacie doc). Zdjęcia powinny przedstawiać wizerunek św. Barbary (np. ołtarz, cały sztandar, fragment otoczenia, itp.) łącznie z osobą/osobami zdobywającymi odznakę. W przypadku niemożności wykonania zdjęcia obiektu św. Barbary z wizerunkiem zdobywającego/zdobywających odznakę, można wykonać zdjęcie samego obiektu oraz drugie zdjęcie z osobą/osobami w innym ujęciu obok tego obiektu (np. z oddali, na zewnątrz kościoła, itp.). Nie potrzeba żadnych pieczątek.

4. Do zdobycia odznaki należy zaliczyć po 100 punktów za zwiedzane obiekty na każdy stopień. Obiekt może być zaliczany tylko jeden raz łącznie na wszystkie stopnie.

Punktacja za zwiedzone obiekty św. Barbary jest następująca:

– Ołtarz główny lub boczny z wizerunkiem patronki w kościele p.w. św. Barbary – 5 punktów,

– Ołtarz boczny w kościele pod innym wezwaniem ale przedstawiający głównie św. Barbarę – 4 punkty,

– Groty lub kaplice z wizerunkiem głównie św. Barbary (poza kościołem oraz w kościele) – 3 punkty,

– Figury wolnostojące, obrazy, płaskorzeźby, malowidła, witraże - z wizerunkiem św. Barbary

w dowolnych miejscach publicznych (poza urzędami) – w tym również w kościele, w muzeach, w izbach tradycji – 2 punkty,

– Sztandary z wizerunkiem św. Barbary (awers i rewers sztandaru) – 2 punkty,

– Obrazy, figury, płaskorzeźby, makaty, herby (jeden z danego miasta), itp. z wizerunkiem św. Barbary: w urzędach, w swoim mieszkaniu prywatnym oraz w innych dowolnych miejscach nie publicznych – 1 punkt,

– Ołtarze, figury, malowidła, itp. z wizerunkiem św. Barbary na terenie zakładów pracy ( na powierzchni) poza biurami – 3 punkty,

– Ołtarze, figury, malowidła św. Barbary w wyrobiskach podziemnych - 4 punkty.

Nie będą punktowane obrazy, figury, rzeźby, itp. z wizerunkiem św. Barbary, przeznaczone do handlu oraz fotki (np. z czasopism, książek, itp.) a także obrazki i mini figurki (np. na breloczkach, itp.) oraz inne, które nie stanowią elementu stałego lub co najmniej długoterminowego wyposażenia oraz nie będące godnie wyeksponowane.

Za każdy zwiedzony obiekt św. Barbary za granicą Polski przyznane będą 2 punkty dodatkowo.

5. Nadwyżka punktów (ponad 100) za odwiedzone obiekty św. Barbary podczas zdobywania danego stopnia odznaki będą zaliczane na konto kolejnego stopnia, niezależnie od tego kiedy odznaka była zdobywana (przed lub po zmianie regulaminu).

III. Weryfikacja.

1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia odznaki. Formę kroniki opisano w punkcie II.3.

2. Do kroniki należy dołączyć:

- opis: nazwisko i imię zdobywającego odznakę, miejscowość zamieszkania, nr pesel,

- wykaz zwiedzonych obiektów z datami zwiedzania oraz podsumowaniem punktacji na dany stopień.

W przypadku zdobywania odznaki stopnia drugiego lub trzeciego należy dołączyć również wykaz (wykazy) z poprzednich stopni.

3. Turysta zdobywający odznakę, przedkładający kronikę do weryfikacji ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w kronikach przekazywanych do weryfikacji.

4. Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:

– Osobiście na comiesięcznych zebraniach klubowych. Terminy oraz miejsce zebrania podawane jest na stronie www.sokol.radlin.pl

– Osobiście w siedzibie oddziału w czasie dyżurów poniedziałkowych w godzinach od 16-tej do 18-tej. Adres oddziału podany poniżej.

– Przesyłając listem na adres: Oddział PTTK Radlin 44-310 Radlin ul. Korfantego 52. E-mail: sokol @ radlin . pl

– Przesyłając listem na adres: Jerzy Gawliczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Piastowska 18/4. E-mail: jurgaw6 @ wp . pl (oba adresy bez spacji).

5. Przesyłając kronikę na jeden z podanych adresów drogą pocztową należy w przesyłce dołączyć zaadresowaną kopertę z adresem zwrotnym i z naklejonym znaczkiem pocztowym.

6. Odznaka jest odpłatna. Koszt odznaki wynosi 12 złotych. Należność za odznakę można przekazać łącznie z kroniką do weryfikacji lub przesłać na wyżej podany adres kol. Jerzego Gawliczek.

I. Postanowienia końcowe.

1 Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „SOKÓŁ” przy współpracy z Komisją Krajoznawczą Oddziału PTTK Radlin.

2 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

3 W przypadkach szczególnych Zespół Weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w poszczególnych stopniach w tym w stopniu honorowym z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.

4 Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Radlinie w dniu 21 grudnia 2011 roku a obowiązuje od dnia 1stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki
Jerzy Gawliczek

Przewodniczący
Komisji Turystyki Kolarskiej
Bogdan Tytko

Prezes
Oddziału PTTK Radlin
Andrzej Likos